PRIVACY

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van je bestelling worden opgeslagen en in
het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen
die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.
The Blue Source behoudt zich het recht voor om over de door jouw verstrekte gegevens een
analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan
te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.
Uiteraard worden al je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de
wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons
in acht genomen. The Blue Source zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet
gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.
De derden waarmee The Blue Source werkt zijn gebonden aan The Blue Source’s
voorwaarden, waarin je privacy wordt gewaarborgd.
1.   Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
 conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw
persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;
 conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of
volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
 conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke
gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking

 • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • om redenen van algemeen belang, of
 • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is
  vereist;
   conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw
  persoonsgegevens te vragen, voor zover
 • u de juistheid van de gegevens ontkent;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
 • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om
  rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;
   Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u
  ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar
  formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
   Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art.
  77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw
  gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.
  2.  Nieuwsbrief:
  Indien je niet aangebeld bent voor de Nieuwsbrief van The Blue Source zal The Blue
  Source je persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen
  reclamedoeleinden. Indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame van The Blue Source
  (per post of e-mail) kun je je ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het

verdergaand gebruik van je persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden
kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar  info@The Blue
Source.nl  o.v.v. ‘afmelden nieuwsbrief’

3.  Informatie over kredietwaardigheidsbeoordelingen.
Indien u kiest voor betalingsmethode Klarna, dan voert Klarna uit hoofde van zijn
gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van
betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt
hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

DISCLAIMER
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, juistheid en correctheid
samengesteld. The Blue Source is geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier verstrekte informatie.
Wij zijn ons volledig bewust van onze taak om zo betrouwbaar mogelijke informatie te
verstrekken. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die
mogelijk in de informatie en/of publicaties voorkomen.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met
betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch
materiaal en logo’s).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk
gebruik, mag er niets uit deze website worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een
gegevensbestand, in welke vorm of wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch,
handmatig, fotografisch of enige andere vorm zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van The Blue Source .
De informatie die op deze site geboden word zal regelmatig worden gewijzigd of worden
aangevuld. Tevens kunnen er eventuele wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang
en zonder enige vorm van kennisgeving worden aangebracht.
Bij het plaatsen van alle informatie op de site The Blue Source.nl is op zorgvuldige wijze
getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van
teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er
toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op een van de teksten of illustraties,
dan kan hij of zij contact opnemen.
ACTIVITEITEN
Tijdens activiteiten, lessen, verblijf op The Blue Source club kunnen er foto’s & opnames
gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die The Blue Source club
bezoekt gaat hiermee akkoord.
COOKIES OP THE BLUE SOURCE.NL
Fijn dat je er bent!  Op The Blue Source wordt gebruik gemaakt van: functionele cookies,
analytische en advertising cookies.

 1. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Bijvoorbeeld om het
  inloggen makkelijker te maken en om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden.
 2. Met analytische cookies zien wij hoe jij gebruik maakt van The Blue Source , deze
  informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. Analytische cookies maken
  minimaal inbreuk op jouw privacy.
 3. Advertising cookies houden bij hoe vaak, en welke promotionele content door jou is
  bekeken. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op advertentienetwerken zo
  interessant mogelijk te maken voor jou.
  Google Analytics: met dit cookie wordt gemeten hoe de The Blue Source site gebruikt wordt
  en hoe zij de site gevonden hebben. Deze kennis wordt gebruikt om de The Blue Source
  site te optimaliseren en onze marketing campagnes op te sturen. Het delen van informatie is
  uitgezet en er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Daarmee voldoen
  we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
  Google Tag Manager: GTM ligt in het verlengde van Google Analytics en geeft
  gedetailleerdere data over hoe gebruikers zich door de The Blue Source site bewegen door
  middel van events. Deze kennis wordt gebruikt om de The Blue Source site te optimaliseren
  en onze marketing campagnes op te sturen. 
  Facebook Pixel: deze wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de conversies en via deze
  pixel worden doelgroep-lijsten gecreëerd die voor remarketing campagnes via Facebook
  dienen. 
  Hotjar: dit cookie geeft gedetailleerdere data over hoe gebruikers zich door de The Blue
  Source site bewegen door middel van het registreren van kliks, muisbewegingen en scroll-
  gedrag. Kennis hierover wordt gebruikt om de The Blue Source site te optimaliseren.
  Spotler: wanneer je aangemeld bent voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we deze vullen met
  voor jou relevante aanbiedingen. Een persoonlijke nieuwsbrief voor jou dus. Hiervoor
  gebruiken we onze e-mailmarketingsoftware, Spotler. Zonder de Spotler cookies loop je deze
  persoonlijke nieuwsbrief mis.
  Geplaatste cookies kun je verwijderen vanuit jouw browser. En je kunt vragen om inzage en
  correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen, zul je jezelf wel
  eerst moeten identificeren en een kopie van de cookie meesturen. 
  Heeft u verdere vragen, neem dan rechtstreeks contact op via onze bedrijfsgegevens.