ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met The Blue Source
afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen
geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 1. BEZORGEN & BEZORGKOSTEN 
  The blue Source bezorgt de artikelen* binnen Nederland via PostNL zolang de voorraad strekt. De
  levertijd van een artikel bedraagt in de regel 1 tot 2 werkdagen vanaf de besteldatum. Zogenaamde
  “lengtevracht”, zoals boards, masten en gieken kunnen hier een uitzondering op zijn. De distributie
  verloopt voor die artikelen niet met PostNL, maar met UPS. Van “lengtevracht” is sprake wanneer er
  in uw order artikelen voorkomen die een langere lengte hebben dan 175 cm. 
  Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u The blue Source hiervan zo spoedig
  mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van de door The blue Source aan u
  vermelde gegevens moeten direct door u aan The blue Source worden gemeld. Ook eventuele
  wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan The blue Source heeft verstrekt. 
  Ophalen
  U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de bestelde artikelen op te halen. 
  Bijdrage bezorgkosten 
  In sommige gevallen zijn er bezorgkosten. Bij het afhalen van de bestelling vervallen de bezorgkosten
  natuurlijk. 
 2. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN
  De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief
  de wettelijk bepaalde BTW, maar exclusief evt. bezorgkosten. De artikelen worden per iDeal betaald.
 3. RECHT OP GRATIS RUILEN EN TERUGGAVE
  U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in de The blue Source online-shop zonder opgaaf van
  redenen en binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren*. Houd er
  rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle
  – zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is- mogen worden gebruikt en dat de
  artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien
  waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn
  gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.
  Na de periode van 30 dagen kunt u, uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u
  om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden
  wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs of een vergelijkbaar
  document.
  Het betaalde bedrag wordt bij retourneren of annuleren binnen 10 werkdagen op uw bankrekening
  terug gestort.
 • Retourneeradres:

  The Blue Source B.V.

  Vlierberg 4.04

  3755BS Eemnes

  Gevolgen teruggave

  Bij waardevermindering van een artikel kan door The blue Source van u een schadevergoeding

  worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven

  aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.
 1. BESTELLING WEIGEREN
  Het staat The blue Source vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij
  The blue Source en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien The blue Source een online bestelling niet
  aanneemt, deelt The blue Source dit u onmiddellijk mee.
 2. herroepingsrecht
  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
  te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u
  aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht
  uit te oefenen, moet u ons, The blue Source BV via een ondubbelzinnige verklaring  op de hoogte
  stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het
  bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de
  herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het
  herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Herroepingsrecht voor diensten
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de
overeenkomst.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
 Dienstenovereenkomsten, na volledige nakoming van de overeenkomst, als de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument én de consument
ermee heeft ingestemd dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering
 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.

Gevolgen van de herroeping  
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug
gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te
zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14
dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen
aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen
vast te stellen.  
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
 volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn
en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de
consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & CREDITEUREN
  De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader
  van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn
  gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.
  The blue Source behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit
  te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over
  eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.
  Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke
  regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen.
  The blue Source zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
  In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd
  deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden
  waarmee The blue Source werkt zijn gebonden aan The blue Source’s voorwaarden, waarin uw
  privacy wordt gewaarborgd.

Indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief zal The blue Source uw persoonsgegevens naast
de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt
op ongevraagde reclame van The blue Source (per post of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden
en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële
communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief.

 1. GARANTIE
  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde
  garantiebepalingen van toepassing.
 2. AANSPRAKELIJKHEID
  The blue Source aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade dan in het geval
  haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend
  geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds
  beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In
  geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.000,-
  The blue Source is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. OVERMACHT 
  In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van The blue Source opgeschort. Als de
  periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel u als The
  blue Source het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van
  schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen,
  ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit
  zich voordoet bij The blue Source of bij de toeleveranciers van The blue Source.
 4. ODR-platform
  Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) wordt door de Europese
  Commissie beschikbaar gesteld om online winkelen veiliger en eerlijker te maken voor de consument
  en ondernemer. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan
  voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig
  deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.
 5. VOORBEHOUD
  Soms kunnen er fouten op de website staan. Deze fouten kunnen betrekking hebben op de
  omschrijvingen, prijzen, etc. The blue Source kan zich ten alle tijden onttrekken aan de leverplicht
  wanneer de klant met enige redelijkheid kan weten dat het een fout betreft. The blue Source zal
  uiteindelijk zelf kunnen bepalen wanneer deze situatie van toepassing is. 
 6. PRIVACY
  De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader
  van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn
  gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

The blue Source behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit
te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over
eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.
Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke
regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen.
The blue Source zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin
persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens
voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee The blue
Source werkt zijn gebonden aan The blue Source’s voorwaarden, waarin uw privacy wordt
gewaarborgd.
Indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief van The blue Source zal The blue Source uw
persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen
reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van The blue Source (per post
of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van
uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de
nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@thebluesource.com o.v.v. ‘afmelden nieuwsbrief’